Clwb Bore Da/ Breakfast Club

Clwb Bore Da/ Breakfast Club is run by Mrs E Price, Club Leader, and supported by Mrs K Morgan.  The club opens at 8.00 am and runs until the children are released onto the yard when the school gates open at 8.40 am.  Breakfast is included in the charge of £1  per session, which contributes towards the earlier start time and staffing costs.

Nature Club in the Autumn/ Clwb Natur yn yr Hydref

In the club after school today we were thinking about the Autumn leaves and how pretty everything looked.  We had been given the bread wheatsheaf from the Harvest Service last term, as it was not possible to eat it as it was stale, we thought about helping our wildlife with it.  Together the children came up with three options of where to put it and then we voted.  The vote was in favour of putting it on the field near the nature area.  We are going to do a survey of it every week and to photograph it to see what is happening to it.  The children estimate it will take about 6 weeks to completely go!

DSCN4049 DSCN4051 DSCN4052 DSCN4053 DSCN4054 DSCN4055 DSCN4056

Nature Club/ Clwb Natur

Nature club is held on a Monday, after school from 3.30 – 4.15pm.  It is led by Mrs Westlake with support from Mrs A Slatcher.

 

Mae Clwb Natur yn cael ei cynal are Dydd Llun, ar ol ysgol o 3.30 – 4.15 yh.  Mae Mrs Westlake yn cymryd y clwb hefo cymorth o Mrs A Slatcher.

Hockey/ Hoci

Hockey Club is on Thursday between 3.30 and 4.30 pm and is open to children in Year 5 and 6 from both streams.  We learn hockey skills and play fun games.

In the Spring term, we take part in the Activate Hockey Tournament against other Powys Schools.  In the Summer term, we attend Dragon Hockey Skills sessions with children from other schools.

Children need shin pads, long socks, trainers and PE clothes.  The club is run by Mrs Michelle Davies supported by Mrs Linda Westlake.

 

Cynhelir Clwb Hoci bob Dydd Iau rhwng 3.30 a 4.30 yh ac mae croeso i blant Blwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd.  Rydym yn dysgu sgiliau hoci ac yn chwarae gemau hwyl.

Yn y Gwanwyn, cymerwn ran ym Mhencampwriaeth Hoci ‘Activate’ yn erbyn ysgolion eraill.  Yn yr Haf, mae cyfle i fynychu sesiynau Hoci’r Ddraig gyda phlant o ysgolion eraill.

Mae angen ‘shin pads’, sanau hir, esgidiau rhedeg a dillad Ymarfer Corff ar y plant.

Arweinwyr y clwb ydy Mrs Michelle Davies hefo help o Mrs Linda Westlake.

Rugby Club/ Clwb Rygbi

Rugby club is open to children from Year 5 and 6 from both streams on Friday (3.30-4.30pm).

Miss Rhian Pritchard takes the club supported by Mr Jonathan Bowen.

Mae  clwb Rygbi ar gyfer plant ym mlwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd ar Ddydd Gwener (3.30-4.30pm).

Mae Miss Rhian Pritchard yn cymryd y clwb hefo help o Mr Jonathan Bowen.

Choir Club/ Clwb Côr

Choir Club is held during lunchtimes on Tuesday.

 

Mae Clwb Côr yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio ar Dydd Mawrth.

 

We have taken part in many concerts, such as, the Autumn Fayre and the Remembrance Day concert.  Our songs vary and we enjoy learning new songs in many languages.

 

Rydym wedi cymryd rhan mewn amryw o gyngherddau, ee Ffair yr Hydref a Chyngerdd Dydd y Cadaediad.  Mae ein caneuon yn amrywio a rydym wrth ein bodd yn dysgu caneuon newydd mewn amrywiaeth o ieithaedd

Enterprise Club/ Clwb Menter

Enterprise Troopers Competition/ Y Criw Mentrus 

On Tuesday 24th February 2015, 4  members of Clwb Menter represented the School in Carmarthen. It was the regional finals in the Enterprise Troopers Big Ideas Wales competition.

 

As we have over 30 members in our Enterprise Club, every child interested in representing the club filled in an application form and Mr David Price, Chair of Governors and Mrs Rogers, our Acting Headteacher shortlisted 9 for interviews. 9 children then took part in an interview before the final four were selected. Shannon Burton, Iwan Coyle, Lucy Claridge and Libby Walker were our representatives. They did a fantastic job setting up our display boards and then took part in a 28 minute interview with 4 different judges for 7 minutes at a time. As a club we learnt a lot and will report back to the club so that every member has the opportunity to see what the representatives had to do.

 

Ar Ddydd Mawrth 24ain o Chwefror, aeth 4 cynrychiolydd o Glwb Menter i Gaerfyrddin. Roedd y clwb wedi cyrraedd y rownd derfynal rhanbarthol yng Nhystadleuaeth y Criw Mentrus a oedd yn rhan o Syniadau Mawr Cymru.

 

Gan fod dros 30 o aelodau yn y clwb, roedd pob plentyn â diddordeb i gynrychioli’r clwb wedi llenwi ffurflen gais ac yna fe fu Mr David Price, Cadeirydd y Llywodraethwyr a Mrs Rogers ein Pennaeth dros dro yn cyfweld â’r 9 plentyn a gafodd ei ddewis ar y rhestr fer. Dewiswyd Shannon Burton, Iwan Coyle, Lucy Claridge a Libby Walker i gynrychioli’r clwb. Roedd y 4 wedi gwneud gwaith arbennig yn gosod yr arddangosfa ac yna cymryd rhan mewn cyfweliad 28 munud gyda 4 beirniad gwahanol am 7 munud yr un. Fel clwb, rydym wedi dysgu llawer a byddwn yn adrodd nôl i weddill yr aelodau fel bod pob aelod yn cael y cyfle i weld beth oedd yn rhaid i’r cynrychiolwyr ei wneud.

 

Take a look at the link below for more information.

http://enterprisetroopers.com/regional-finals-2015/

Enterprise Troopers Competition

The School’s Enterprise Club are through to the regional round of Enterprise Troopers Competition. Four representatives will represent the club in Carmarthen in February. We will inform you of the result. 

Enterprise club is held during school lunchtimes on a Monday for Year 5 and 6 from both streams.

Mae clwb Menter yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio ar Dydd Llun i Flwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd.

We try to organise different events and ideas to raise money for different causes.

We also run Fruity Tooty, which is the School’s fruit shop.  We have a fruit of the week as well as apples, which are for sale at 30p each.

Rydym yn ceisio trefnu gweithgareddau amrywiol i godi arian ar gyfer achosion gwahanol.

Mae’r clwb hefyd yn rhedeg Fruity Tooty, sef siop ffrwythau’r ysgol. Mae ffrwyth yr wythnos gyda ni yn ogystal ag afalau.  Mae’r ffrwythau ar werth am 30c yr un.

Welsh Club/ Clwb Cymraeg

‘Clwb Cymraeg’ is a club for the children of Year 1 to 6 in the English Stream which provides an opportunity for them to practise their Welsh in a fun and informal environment.

Children will participate in a range of activities, such as, craft, bingo, quizzes, games, singing, sketches etc.

This year the club will be held at lunch time on Monday, once a month.  The club will be run by Mrs Helen Davies, Mrs Michelle Davies and a group of teachers and assistants.

 

All new members are welcome.

 

Sefydlwyd ‘Clwb Cymraeg’ ar gyfer plant yn Mlwyddyn 1 i 6 yn y Ffrwd Saesneg er mwyn cynnig cyfleoedd i’r plant ymarfer eu Cymraeg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Trefnwyd amryw o weithgareddau fel crefft, bingo, cwis, gêmau, canu ac ati er mwyn i’r plant i ymarfer eu Cymraeg.

Bydd y clwb yn cael ei gynnal unwaith y mis, amser cinio, ar Dydd Llun.  Trefnwyd y clwb gan Mrs Helen Davies, Mrs Michelle Davies a grŵp o athrawon a chynorthwywyr.

Croeso i bawb!

 

Clwb yr Urdd/ Urdd Club

Here are the dates for this terms ‘Clwb yr Urdd’

25 September

23 October

27 November

It starts at 3.25 until 4.15pm

It is a wonderful opportunity for your child to take part in various activities through the medium of Welsh eg parachute games, art and craft, sports and quizzes.  As well as ‘clwb’ your child could also take part in other activities associated with Urdd, such as sports competitions, Eisteddfod, trips to Glanllyn and Llangrannog.  Membership fee for 2013/14 is £6.

 

Dydd dyddiadau ar gyfer Clwb yr Urdd y tymor hwn.

25 Medi

23 Hydref

21 Tachwedd

Mae Clwb yn dechrau am 3.25 i 4.15 yh.

Mae’s gyfle gwych i’ch pentyn gymryd rhan mewn amryw o wahanol weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg ee gemau parasiwt, celf a chrefft, mabolgampau a cwis.  Yn ogystal a’r Clwb gall eich plentyn gymryd ran mewn cystadlaethau chwareon, Esteddfod, tripiau i Glanllyn a Llangrannog.  Tâl aelodaeth eleni yw £6.