Enterprise Club/ Clwb Menter

Enterprise Troopers Competition/ Y Criw Mentrus 

On Tuesday 24th February 2015, 4  members of Clwb Menter represented the School in Carmarthen. It was the regional finals in the Enterprise Troopers Big Ideas Wales competition.

 

As we have over 30 members in our Enterprise Club, every child interested in representing the club filled in an application form and Mr David Price, Chair of Governors and Mrs Rogers, our Acting Headteacher shortlisted 9 for interviews. 9 children then took part in an interview before the final four were selected. Shannon Burton, Iwan Coyle, Lucy Claridge and Libby Walker were our representatives. They did a fantastic job setting up our display boards and then took part in a 28 minute interview with 4 different judges for 7 minutes at a time. As a club we learnt a lot and will report back to the club so that every member has the opportunity to see what the representatives had to do.

 

Ar Ddydd Mawrth 24ain o Chwefror, aeth 4 cynrychiolydd o Glwb Menter i Gaerfyrddin. Roedd y clwb wedi cyrraedd y rownd derfynal rhanbarthol yng Nhystadleuaeth y Criw Mentrus a oedd yn rhan o Syniadau Mawr Cymru.

 

Gan fod dros 30 o aelodau yn y clwb, roedd pob plentyn â diddordeb i gynrychioli’r clwb wedi llenwi ffurflen gais ac yna fe fu Mr David Price, Cadeirydd y Llywodraethwyr a Mrs Rogers ein Pennaeth dros dro yn cyfweld â’r 9 plentyn a gafodd ei ddewis ar y rhestr fer. Dewiswyd Shannon Burton, Iwan Coyle, Lucy Claridge a Libby Walker i gynrychioli’r clwb. Roedd y 4 wedi gwneud gwaith arbennig yn gosod yr arddangosfa ac yna cymryd rhan mewn cyfweliad 28 munud gyda 4 beirniad gwahanol am 7 munud yr un. Fel clwb, rydym wedi dysgu llawer a byddwn yn adrodd nôl i weddill yr aelodau fel bod pob aelod yn cael y cyfle i weld beth oedd yn rhaid i’r cynrychiolwyr ei wneud.

 

Take a look at the link below for more information.

http://enterprisetroopers.com/regional-finals-2015/

Enterprise Troopers Competition

The School’s Enterprise Club are through to the regional round of Enterprise Troopers Competition. Four representatives will represent the club in Carmarthen in February. We will inform you of the result. 

Enterprise club is held during school lunchtimes on a Monday for Year 5 and 6 from both streams.

Mae clwb Menter yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio ar Dydd Llun i Flwyddyn 5 a 6 o’r ddwy ffrwd.

We try to organise different events and ideas to raise money for different causes.

We also run Fruity Tooty, which is the School’s fruit shop.  We have a fruit of the week as well as apples, which are for sale at 30p each.

Rydym yn ceisio trefnu gweithgareddau amrywiol i godi arian ar gyfer achosion gwahanol.

Mae’r clwb hefyd yn rhedeg Fruity Tooty, sef siop ffrwythau’r ysgol. Mae ffrwyth yr wythnos gyda ni yn ogystal ag afalau.  Mae’r ffrwythau ar werth am 30c yr un.